หน้าหลัก

การตรวจวินิจฉัยในระบบภูมิคุ้มกันวิทยา

IMMUNO AG Series เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ด้านภาพถ่ายของเรา ที่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อทำได้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ฐานความรู้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชุดน้ำยาสำเร็จรูประบบแห้ง (Dry-Chemistry) ของเราจากข้อเท็จจริง