หน้าหลัก

DRI-CHEM IMMUNO AG1

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silver amplification

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

นวัตกรรมของชุดตรวจแบบเร็ว (Rapid test) สำหรับการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่  

เพิ่มความไวของวิธีการตรวจแบบ Immunochromatography ด้วย Silver amplification ที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีภาพถ่าย
 

คุณสมบัติของ IMMUNO AG1 และชุดน้ำยาสําหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการตรวจจับที่มีความไวสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่

จากหลักการ Silver amplification ที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีภาพถ่าย ทำให้สามารถขยายสัญญาณของอนุภาค Colloidal gold ได้ถึง 100 เท่า ซึ่งมีผลในการเพิ่มความไว (Sensitivity) ของชุดตรวจ

ระบบการอ่านผลอัตโนมัติ  

ป้องกันความผิดพลาดจากการอ่านผลด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ตัวจับเวลา สามารถรายงานผลบวก (ใช้เวลาทดสอบ น้อยที่สุด ที่ 3.5 นาที ) หรือการวัดเสร็จสิ้นเมื่อได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติจากสัญญาณแสงและเสียง

เทคโนโลยีการตรวจที่มีความไว (Sensitivity) สูง ทำให้ตรวจพบในระยะแรกเริ่ม  

เพิ่มความไว (Sensitivity) ด้วยเทคโนโลยี Amplification ทำให้สามารถตรวจหาไวรัสปริมาณน้อย ในระยะเริ่มแรกของไข้หวัดใหญ่ได้

การอ่านผลด้วยตาเปล่าอาจมีข้อผิดพลาด เนื่องจากการตัดสินใจที่แตกต่างกันในแต่ะบุคคล หากเวลาในการอ่านผลไม่เป็นไปตามที่คู่มือกำหนด อาจมีผลต่อการแปลผลบวกหรือลบได้

มีรายงานว่า ด้วยวิธีการตรวจแบบ Immunochromatography แบบทั่วไป จะให้ความไว (Sensitivity) ต่ำ ในระยะแรกเริ่มของไข้หวัดใหญ่

K. Mitamura และคณะ / วารสารวิธีการเชิงไวรัสวิทยา 194 (2013) 123– 128

ขั้นตอนการทดสอบ