หน้าหลัก

ระบบวินิจฉัยภูมิคุ้มกัน

ด้วยการใช้เทคโนโลยีฟลูออเรสเซนส์ในการเสริมสร้างsurface plasmonแบบดั้งเดิม เราจึงสามารถสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่น่าเชื่อถือในงานด้านสัตวแพทย์ได้

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ฐานความรู้