หน้าหลัก

Mobile X-ray system

เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยDR flat panel detector