หน้าหลัก
[photo] Portable X-ray Unit FDR Xair

FDR Xair เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา

NEW

มีน้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม เป็นเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา สามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ เช่น บ้านของผู้ป่วย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สามารถใช้ในการรักษาที่แตกต่างหลายรูปแบบ

[image] Digital white-outline sketch of small home with window on teal colored background

ใช้งานภายนอกโรงพยาบาลเช่นบ้านของผู้ป่วยและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

[image] Digital white-outline sketch of emergency alarm ringing on teal colored background

สถานที่ที่ปราศจากกำลังคน เช่น ฐานทัพภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ซึ่งสาเหตุมาจากแผ่นดินไหว

[image] Digital white-outline sketch of corporate building on teal colored background

สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยทางคลินิกรือห้องแยกผู้ป่วย

  • *1 กรุณาตรวจสอบนโยบายการใช้งานของแต่ละประเทศก่อนการใช้งานในพื้นที่ของท่าน
พกพาง่าย สามารถใช้ในบ้านผู้ป่วยได้

FDR Xair น้ำหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ง่ายในบ้านผู้ป่วยหรือสถานที่อื่นๆที่ซึ่งมีพื้นที่จำกัด เพื่อให้ได้ภาพอย่างสะดวกรวดเร็ว

[photo] Black FDR Xair unit, weighing approximately 3.5 kg
น้ำหนักเบา มาพรอมรถเข็น

FDR Xair มีน้ำหนักเบาและมาพร้อมรถเข็นที่รวดเร็วและเรียบง่าย

[photo] Man in light green shirt laying in hospital bed and stand with FD Xair unit mounted on arm of stand overhead
สวิตซ์มือเหมาะสมพอดีกับตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

สวิตซ์มือสามารถแนบติดกับด้านข้างของตัวเครื่อง ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกและลดความเสี่ยงในการตกกระแทก

[photo] Main FD Xair unit and detachable hand switch
มีปุ่มใช้งานรูปแบบที่สะดวกใช้งานง่าย
[photo] Hands holding device and pressing button

ปุ่มต่างๆติดตั้งอยู่ทั้งสองข้าง ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยนิ้วเดียว

ปุ่มใช้งานจะรวมกลุ่ม ปุ่มที่จำเป็นต่อการใช้งานไว้ด้วยกัน

[photo] FD Xair device button layout including Power button, Imaging condition adjustment button, Irradiation field button, Function button, and Preset buttons
สามารถถ่ายภาพได้ในสถานที่ที่แม้ไม่มีไฟฟ้า
[image] X-ray images stacked in a row horizontally

ตัวเครื่องประกอบด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-พอลิเมอร์มาในตัว ซึ่งสามารถถ่ายได้ประมาณ 100 ภาพถ่ายเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

  • * จำนวนภาพที่ถ่ายได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆในการตั้งค่าการถ่ายภาพด้วย
แหล่งจ่ายไฟชนิด LED ที่ทนทาน

ไฟชนิด LEDs จะถูกใช้ในสนามฉายรังสีและจอแสดงผล ซึ่งไฟแบบ LED จะสามารถใช้งานได้นานและทำให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้น

ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา

การออกแบบพื้นผิวที่บางทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา

[photo] Silver FDR D-EVO II G35 (14 x 17 inch model) sending signal to Console Advance with x-ray image of ribcage on screen

ใช้กับระบบถ่ายภาพรังสีดิจิตอลความไวสูง (DR) เพื่อถ่ายภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดต่ำ

การใช้ FDR D-EVO II กับหน่วยประมวลผลภาพ Console Advance ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงในขนาดต่ำ ระบบนี้ให้ภาพที่มีความละเอียดสูงยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ Virtual Grid และ Dynamic Visualization II

เครื่องฉายรังสีแบบดิจิตอล :FDR D-Evo II

Product Name : Portable X-ray Unit FDR Xair (Model number : XD2000)