หน้าหลัก

เทคโนโลยีพื้นฐาน

วัสดุทางเคมี

ความสามารถในการสร้างวัสดุใหม่ที่ทําให้ความเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ ผ่านการควบคุมทั้งหมด เหนือสถานะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบ

การควบคุมทิศทางที่ระดับโมเลกุล

การบรรลุเป้าหมายผ่านการควบคุมโมเลกุลที่มีอยู่ตลอดจนการออกแบบและการสังเคราะห์โครงสร้างโมเลกุล

ตัวอย่างการออกแบบโมเลกุลสำหรับสีย้อมที่มีความสามารถในการจำลองสีได้ดี

เทคโนโลยีโฟโตพอลิเมอร์