หน้าหลัก

เทคโนโลยีพื้นฐาน

วัสดุทางเคมี

ความสามารถในการสร้างวัสดุใหม่ที่ทําให้ความเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ ผ่านการควบคุมทั้งหมด เหนือสถานะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบ

ควบคุมแสงและสีได้ทั้งหมด

ตัวอย่างการออกแบบโมเลกุลสำหรับสีย้อมที่มีความสามารถในการจำลองสีได้ดี

ความสมดุลของความเสถียรและการต้านการเกิดปฏิกิริยาที่การกระตุ้นต่ํา

เทคโนโลยีโฟโตพอลิเมอร์