หน้าหลัก

DRI-CHEM NX600V

โมเดลมาตรฐานของเครื่องวิเคราะห์ที่ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเตรียม และวัดค่าได้ง่ายด้วยการดำเนินการเพียง 3 ขั้นตอน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

การจําแนกประเภท

การจําแนกประเภท รายการทดสอบ Measurement range Measurement time
(min.)
หน่วย (A) หน่วย (B)
รายการทดสอบทางชีวเคมี เอนไซม์ ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 μ Kat/L 4
v-AMY 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 μ Kat/L 3
CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 μ Kat/L 4
GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 μ Kat/L 5
GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
v- LIP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 5
LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 μ Kat/L 2
รายการทดสอบทางเคมี ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6
BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4
Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4
CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 μ mol/L 5
GLU 10 – 60 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6
IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5
Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4.5
NH3 10 – 500 μg/dL 7 – 357 μ mol/L 2
TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 μ mol/L 6
TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6
TCO2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5
TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4
TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6
UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 μ mol/L 4
อิเล็กโทรไลต์
(ในสไลด์เดียวเท่านั้น)
Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L 1
K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L
CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L
การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5
Comprehensive S-panel TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN
Pre-Surgical S-panel TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN
Plus S-panel TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl
การคํานวณ GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap
  • * มีหน่วย (A) หรือ (B) ให้บริการ
  • * บางรายการทดสอบอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียด      
  • * สไลด์ v-LIP, v-AMY และ vc-CRP ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทางสัตวแพทย์
    สไลด์อื่นๆ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เลือดมนุษย์ ผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

ข้อมูลจำเพาะ

รายการทดสอบ

การทดสอบแบบ Colorimetry 23 รายการ
รายการทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 3 รายการ

ปริมาณงาน

การทดสอบแบบ Colorimetry 120 tests/ชั่วโมง
การทดสอบทั้งหมด 128 tests/ชั่วโมง

จํานวนที่ตั้งหลอดใส่ตัวอย่าง

1

Number of incubator cell

Colorimetry 13, อิเล็กโทรไลต์ 1 

ระยะเวลาของปฏิกิริยา

Colorimetry 2-6 นาที/test
การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 1 นาที /3 tests (Na, K, Cl)

ประเภทตัวอย่าง

พลาสมา ซีรั่ม เลือดครบส่วน

ปริมาตรตัวอย่าง

Colorimetry 10 uL/test
การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 50 uL/ 3 tests (Na, K, Cl)

การส่งข้อมูลไปยัง PC

RS−232C (1 พอร์ต); USB (2 พอร์ต); LAN (1 พอร์ต)

การพิมพ์ข้อมูล

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal printer)

ข้อกําหนดทางไฟฟ้า

AC เฟสเดียว; 100 - 240 V ±10%; 50 ถึง 60 Hz

จอแสดงภาพ

แผงสัมผัสสี 7 นิ้ว

ขนาด

470 (ก) x 360 (ล) x 370 (ส) มม.

น้ำหนัก

ประมาณ 27 กก.(NX600V IC) / ประมาณ 26 กก. (NX600V)

อุณหภูมิการทํางาน

15 ถึง 32°C (59 ถึง 89 °F)

ความชื้นในการใช้งาน

30 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ)

ระดับความสูง

สูงถึง 2,000 ม. (810 hPa)

ขนาด (มม.)

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ NX600V

  ด้วยฟังก์ชันการวัดอิเล็กโทรไลต์ ด้วยฟังก์ชันเจือจางอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันการแยกส่วนประกอบของเลือดอัติโนมัติ
NX600V IC
NX600V -

รายการตัวเลือก

DRI-CHEM NX600V (ชื่อผลิตภัณฑ์: FUJI DRI-CHEM NX600V IC, FUJI DRI-CHEM NX600V, FUJI DRI-CHEM NX600iV )