หน้าหลัก

สารละลายฟิล์มสําหรับการวัด

วัดค่าความดัน ความร้อน และแสง UV ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สารละลายฟิล์มนี้