หน้าหลัก

Heat distribution measurement film

Thermoscale

ฟิล์มยุคใหม่ที่จะช่วยวัดการกระจายความร้อนได้อย่างง่ายดายผ่านการประเมินความผันแปรความเข้มข้นและความเข้มของสีตามค่าความร้อน 

Heat distribution measurement film Thermoscale

This is the film that measures heat distribution - from points on a graph to entire surfaces.
Thermoscale is a epoch-making film that enables anyone to measure heat distribution easily by observing variations in density and hue.

Thermoscale uses special technology that regulates color intensity and hue in accordance with heat value to generate a highly accurate depiction of heat distribution over a wide range of heat values. Thermoscale is ideal for applications involving analysis of heat distribution during press, roll, and laminate processes and in drying ovens.

Type

Temperature range

Base layer

Thickness

Product size

Roll type
(width × length)

Sheet type
(height × width)

Thermoscale 200C

150℃~210℃*1

PEN

0.09mm

270mm×5m

270mm×200mm(5 sheets)

Thermoscale 100

80℃~105℃*2

PET

0.09mm

297mm×10m

----

  • * Depending on usage conditions (such as contact time, material type, pressure, and wind), the temperature range in which it can be used may change.
  • *1 Contact time = 5 to 20 seconds
  • *2 Contact time = 1 to 10 seconds