หน้าหลัก

สารควบคุมคุณภาพ

NEW

สารควบคุมคุณภาพที่พัฒนาขึ้นสําหรับ FUJI DRI-CHEM โดยเฉพาะ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

QP-H / QP-L

3 มล. × 6 ขวด/กล่อง
สารควบคุมคุณภาพสําหรับเคมีและเอนไซม์ทั่วไป

  • * ใช้ได้กับ ALB, BUN, Ca, CRE, DBIL, GLU, HDL-C, IP, Mg, TBIL, TCHO, TG, TP, UA, ALP, AMYL, CHE, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, LAP และ LDH

QN

3 มล. × 2 ขวด/กล่อง
สารควบคุมคุณภาพสําหรับแอมโมเนีย

QE

1 มล. × 10 หลอด/กล่อง
สารควบคุมคุณภาพสำหรับอิเล็กโทรไลต์