หน้าหลัก

DRI-CHEM NX700V

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคแบบอัติโนมัติ รองรับปริมาณตัวอย่างจำนวนมากและชนิดของตัวอย่างที่แตกต่างกันถึง 5 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

รายการทดสอบ

การจําแนกประเภท รายการทดสอบ Measurement range Measurement time (min.)
หน่วย (A) หน่วย (B)
รายการทดสอบทางชีวเคมี เอนไซม์ ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 μ Kat/L 4
v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 μ Kat/L 3
CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 μ Kat/L 4
GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 μ Kat/L 5
GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
v- L I P 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 5
LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 μ Kat/L 2
รายการทดสอบทางเคมี ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6
BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 Mmol/l 4
Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 Mmol/l 4
CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 μmol/L 5
GLU 10 – 60 mg/dL 0.6 – 33.3 Mmol/l 6
I P 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 Mmol/l 5
Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 Mmol/l 4.5
NH3 10 – 500 μg/dL 7 – 357 μmol/L 2
TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 μmol/L 6
TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 Mmol/l 6
TCO2 5 – 40 Mmol/l 5 – 40 Mmol/l 5
TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 Mmol/l 4
TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6
UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 μmol/L 4
อิเล็กโทรไลต์
(ในสไลด์เดียวเท่านั้น)
Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 Mmol/l 1
K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 Mmol/l
CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 Mmol/l
การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 Mg/l 5
Comprehensive S-panel TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN
Pre-Surgical S-panel TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN
Plus S-panel TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl
Kidney Panel ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca
Liver Panel ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT
Equine panel LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP
การคํานวณ GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap
  • * มีหน่วย (A) หรือ (B) ให้บริการ
  • * บางรายการทดสอบอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียด      

ข้อมูลจำเพาะ

รายการทดสอบ

การทดสอบแบบ Colorimetry 23 รายการ

รายการทดสอบ 3 รายการ

ปริมาณงาน

การทดสอบแบบ Colorimetry 180 tests/ชั่วโมง

การทดสอบทั้งหมด 190 tests/ชั่วโมง

จํานวนที่ตั้งหลอดใส่ตัวอย่าง

5

Incubation cell

Colorimetry 13, อิเล็กโทรไลต์ 1 

ระยะเวลาของปฏิกิริยา

Colorimetry 2-6 นาที/test

การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 1 นาที/ 3 /3 tests (Na, K, Cl)

ประเภทตัวอย่าง

พลาสมา ซีรั่ม เลือดครบส่วน*1

ปริมาตรตัวอย่าง

Colorimetry 10 uL/test

การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 50 uL/ 3 tests (Na, K, Cl)

การส่งข้อมูลไปยัง PC

RS−232C (1 พอร์ต); USB (1 พอร์ต); LAN (1 พอร์ต)

การพิมพ์ข้อมูล

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal printer)

ข้อกําหนดทางไฟฟ้า

AC เฟสเดียว; 100 - 240 V ±10%; 50 ถึง 60 Hz

แสดง

แผงสัมผัสสี 7 นิ้ว

ขนาด

500 (ก) x 380 (ล) x 410 (ส) มม.

น้ำหนัก

ประมาณ 33กก.

อุณหภูมิการทํางาน

15 ถึง 32°C (59 ถึง 89 °F)

ความชื้นในการใช้งาน

30 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ)

  • *1 NH3-P: พลาสมาเท่านั้น
  •     Na, K, Cl: พลาสมา ซีรั่ม เลือดครบส่วน
  •     รายการทดสอบอื่น ๆ: พลาสมา ซีรั่ม

ขนาด (มม.)

ตัวเลือก

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นรายการตัวเลือกเพื่ออ่านรหัสตัวอย่างบนหลอดตัวอย่าง

  • * ข้อมูลจําเพาะและลักษณะที่ปรากฏอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงระบบ โปรดอ่านคู่มือคําแนะนําการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องวิเคราะห์สัตวแพทย์และเครื่องวิเคราะห์ในมนุษย์ โปรดสอบถามตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการ

DRI-CHEM NX700V (ผลิตภัณฑ์: FUJI DRI-CHEM NX700V)