Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Các công nghệ là yếu tố cốt lõi để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, được xây dựng trên các công nghệ nền tảng.
Các công nghệ có tiềm năng tạo ra cốt lõi của “đồng sáng tạo” giá trị mới.