Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Polyme Chức năng

Công nghệ để sản xuất polyme mà cho phép linh hoạt biến đổi các cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ, biến điều không thể thành có thể

  • Khả năng thiết kế phân tử hữu cơ cho các vật liệu chính

  • Khả năng thiết kế các công thức kiểm soát phản ứng phức tạp

Các ứng dụng cho các vật liệu mới phù hợp với vai trò trong các lĩnh vực mới, đáp ứng nhu cầu của một thị trường đa dạng hóa