Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Tạo Hạt

Công nghệ tạo hạt thông qua quá trình kết tụ

  • Hàng loạt công nghệ thiết kế hạt dựa trên nền tảng của việc kiểm soát nguyên tử và phân tử

  • Công nghệ xử lý và sản xuất hàng loạt phù hợp với sự tạo hạt

Thiết kế cấu trúc hạt cho nhiều loại chất, dựa trên sự hiểu biết về cơ chế kiểm soát ở cấp độ nguyên tử và phân tử.

Nhiều công nghệ xử lý tạo hạt, cũng như công nghệ sản xuất và công nghệ tăng quy mô sản xuất hàng loạt

Nhận ra các đặc tính hoàn toàn khác biệt và sự phát triển đa năng thông qua các thay đổi đối với chất liệu / hình thức / kích thước.