Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Phân tử Chức năng

Công nghệ sản xuất các phân tử nhỏ cho các phép cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ được tự do biến đổi, từ đó biến điều không thể thành có thể.

  • Khả năng thiết kế cấu trúc của các phân tử hữu cơ cho các vật liệu chính

  • Khả năng thiết kế các công thức kiểm soát phản ứng phức tạp

Ứng dụng các vật liệu mới có thể được sử dụng trong các lĩnh vực mới để đáp ứng với một thị trường đa dạng hóa