หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีการขึ้นรูปความแม่นยําสูง

เทคโนโลยีสําหรับการถ่ายโอนวัสดุที่แม่นยําไปยังแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยําสูงเพื่อทําให้แข็ง

  • ค้นหาความแม่นยําในการขึ้นรูปตามลําดับนาโนเมตร

  • วัสดุหลากหลายประเภท (พลาสติก/ยาง/แก้ว/เซรามิก) และเทคโนโลยีการขึ้นรูป (การฉีด/ความร้อนและการบ่มด้วยแสง/การบีบอัด/การอัดขึ้นรูป)

เทคโนโลยีทั้ง 6 ที่รองรับการขึ้นรูปแบบความแม่นยําสูง