หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีเกรน ฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยีที่ทำให้เกรนเกาะกลุ่มกัน

  • เทคโนโลยีการออกแบบเกรนที่หลากหลายบนพื้นฐานการควบคุมอะตอมและโมเลกุล

  • เทคโนโลยีการแปรรูปและการผลิตจํานวนมากที่เหมาะสําหรับการก่อตัวของเกรน

การออกแบบเกรนสําหรับสสารต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจของกลไกการควบคุมที่ระดับอะตอมและโมเลกุล

เทคโนโลยีกระบวนการก่อตัวของเกรนที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตจำนวนมาก

ทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่แตกต่างทั้งหมดและการพัฒนาแบบอเนกประสงค์ผ่านการเปลี่ยนแปลงวัสดุ/รูปแบบ/ขนาด