หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากเทคโนโลยีพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการสร้างหัวใจหลักของ "การสร้างสรรค์ร่วมกัน" ให้เกิดมูลค่าใหม่ ๆ