หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

การออกแบบระบบ

เทคโนโลยีเพื่อมอบภาพความละเอียดสูงที่เร็วขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น

  • การใช้ "วัสดุเฉพาะทาง" และเทคโนโลยีอุปกรณ์สําคัญที่หลากหลาย (เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์/ซอฟต์แวร์/ภาพถ่าย ฯลฯ) ที่มาตรฐานสูงสุด

  • เรามีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านภาพถ่ายสําหรับกลุ่มการแพทย์และการพิมพ์ รวมถึงกลุ่มการถ่ายภาพทั่วไป