หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีการควบคุมรีดอกซ์

เทคโนโลยีเพื่อควบคุมปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์/อนินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

  • ความสมดุลของความไวปฏิกิริยาสูง (ความไวสูงและความจําเพาะ) กับความเสถียร (การเก็บรักษาก่อนใช้และความเสถียรหลังปฏิกิริยา)

  • การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในเชิงการเสริมฤทธิ์กันสําหรับการใช้งานกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย