หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

พอลิเมอร์ที่มีกลไกเฉพาะ

เทคโนโลยีในการผลิตพอลิเมอร์ที่ยอมให้โครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์มีการก่อตัวอย่างอิสระ ทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้

  • ความสามารถในการออกแบบโมเลกุลอินทรีย์สำหรับวัสดุหลัก

  • ความสามารถในการออกแบบสูตรที่ควบคุมปฏิกิริยาที่ซับซ้อน

ความสามารถในการออกแบบโมเลกุล

เทคโนโลยีวิศวกรรม

เทคโนโลยีโฟโตพอลิเมอร์